Honlap testreszabása
készítette a honlap.hu

Pedagógiai programunk

Az egészséges életmód alakítása

„Az egészséges életmódra nevelés, az egészséges életvitel igényének alakítása ebben az életkorban kiemelt jelentőségű. Az óvodai nevelés feladata a gyermek testi fejlődésének elősegítése. Ezen belül:
- a gyermek gondozása, testi szükségleteinek, mozgásigényének kielégítése;
- a harmonikus, összerendezett mozgás fejlődésének elősegítése;
- a gyermeki testi képességek fejlődésének segítése;
- a gyermek egészségének védelme, edzése, óvása, megőrzése;
- az egészséges életmód, a testápolás, a tisztálkodás, az étkezés, különösen a magas cukortartalmú ételek és italok, a magas só- és telítetlenzsír-tartalmú ételek fogyasztásának csökkentése, a zöldségek és gyümölcsök, illetve tejtermékek fogyasztásának ösztönzése, a fogmosás, az étkezés, az öltözködés, a betegségmegelőzés és az egészségmegőrzés szokásainak alakítása;
- a gyermek fejlődéséhez és fejlesztéséhez szükséges egészséges és biztonságos környezet;
- a környezetvédelméhez és megóvásához kapcsolódó szokások alakítása;
- megfelelő szakemberek bevonásával – a szülővel, az óvodapedagógussal együttműködve – speciális gondozó, prevenciós és korrekciós testi, lelki nevelési feladatok ellátása.”
(363/2012. (XII. 17.) Korm. Rendelet)

Célunk:
- a gyermek egészségének, komfortérzetének biztosítása olyan szükségletek kielégítésével, amelyek elősegítik, megteremtik és megőrzik gyermekeink lelki testi harmóniáját.
- a nevelési hatások kedvező feltételeinek megteremtése.
- bensőséges gyermek - felnőtt kapcsolat kiépítése.
- a folyamatos gyakorlás során jó szokások kialakítása, ezek szükségleti szintre való emelése - önállóság, kompetencia.

Az egészséges életmód megvalósításához szükséges feladataink:
- a gyermek gondozása, testi szükségleteinek, mozgásigényének kielégítése,
- harmonikus, összerendezett mozgás fejlődésének elősegítése,
- gyermek testi képességei fejlődésének elősegítése,
- gyermek egészségének védelme, edzése,
- az egészséges életmód a testápolás az egészségmegőrzés szokásainak alakítása,
- a gyermek fejlődéséhez és fejlesztéséhez szükséges egészséges és biztonságos környezet megteremtése.

Alapvető feladatunk az egészséges életmód megalapozása, a gyermek testi, lelki szükségleteinek kielégítése. Programunkban az egészségnevelés területén a prevencióra törekszünk.

Óvodánk arra készíti fel a gyermekeket, hogy képesek legyenek a különböző, a társadalom, mint bonyolult viszonyrendszer sok, egymással összefüggő és egymást kölcsönösen átható szabályainak a befogadására.  Felnőtté válva a közéletben szocializált és belsővé vált szabályrendszerrel rendelkezzék.
Ezért törekszünk a játék – tapasztaltatás – tanulás tevékenységrendszer alkalmazásával az önálló játszás, tapasztalatszerzés és a tanulás képességének kifejlesztésére, valamint a gyermek nyitottságának, játszási, tapasztalatszerzési és tanulási kedvének komplex és integrált kibontakoztatására, majd a megőrzésére, mely alapját teremti meg a szabálytudat kialakulásának és megerősödésének.

Az óvodai élet szervezésében a gondozásnak kiemelt szerepe van. Az óvodapedagógus a gondozás folyamatában is nevel, építi kapcsolatait a gyermekekkel, egyúttal segíti önállóságuk fejlődését együttműködve a gondozást végző többi munkatárssal.

Helyi sajátosságainkat figyelembe véve az egészséges életmódra nevelést helyezzük előtérbe, mivel településünkön egyre nagyobb számban fordulnak elő különböző allergiás betegségek, valamint a mozgásszerv-rendszer vele született vagy szerzett károsodása vagy funkciózavara miatt jelentős és maradandó mozgásos akadályozottság is tapasztalható.
Az óvodánkban megvalósuló egészséges életmód alakítására irányuló nevelés részletes programját a Pedagógiai Program mellékleteként a „A Mórahalmi Napköziotthonos Óvoda Egészségfejlesztő-egészségnevelő programja” című összeállítás tartalmazza, mely biztosítja a gyermekek egészségének megóvását, megőrzését, testi, lelki szükségleteinek kielégítését. Nagy hangsúlyt fektetünk az egészséges életmód, a testápolás, az étkezés, az öltözködés, a betegségmegelőzés az egészségmegőrzés szokásainak alakítására. Ezáltal ellenálló képességük nő, kevésbé fogékonyak a betegségekre. A környezet védelméhez és megóvásához kapcsolódó szokások alakítása (szelektív hulladékgyűjtés, tiszta levegőn történő mozgás, energiatakarékosság, stb.).
Biztosítjuk - a megfelelő személyi és tárgyi feltételekkel, az eszközök, használati tárgyak ellenőrzésével, karbantartásával a hibaforrások megszüntetésével, az eszközök rendeltetésszerű használatával- a gyermekek testi épségének védelmét, a balesetek megelőzését.
Arra neveljük őket, hogy önmaguk és társaik testi épségét megóvják, fokozatosan kialakul veszélyérzetük.

Hátrányos helyzetű gyermek az, akit családi körülményei, szociális helyzete miatt a jegyző védelembe vett, illetve aki után rendszeres gyermekvédelmi támogatást folyósítanak.
Céljainkkal az esélyegyenlőséget is kifejezésre juttatjuk. A már említett hátrányos helyzetű, alacsonyabb szintű szociális körülmények között élő egyes társadalmi csoportoknak csekélyebb a lehetőségük, életmódjuk megválasztására, kisebb arányban vesznek igénybe egészségügyi, közoktatási-, közművelődési szolgáltatásokat, a munkanélküliség következtében beszűkült életlehetőségeik adódnak, egészségtelen lakáskörülmények között élnek. Nemigen marad más választásuk, mint az adott szociális állapotuk minimális szinten tartása. Tovább fokozza helyzetüket a problémák halmozódása, egymásra hatása. Ismert a szegénység mellé szegődött krónikus betegségek megjelenése, a gyermekek nevelési költségeinek növekvő szintje, a családokba befurakodó káros szenvedélyek és azok összegzett hatása.

Mindezekre gondolva programunkat az óvodás gyermekek családjának egészségi esélyeihez szabjuk, lehetőséget biztosítva arra, hogy a gyermekeken keresztül a szülőket is képessé tegyük az egészségesebb életmód követésére.
Ismerve a helyi iskola pedagógiai programját, amelyben kiemelt helyen szerepel a testi- és egészséges életmódra nevelés, e területen kívánjuk gyermekeinket megfelelő alapokhoz juttatni, így ezen a ponton kapcsolódik össze a két intézmény programja.